Bảng phân bổ tiền lương và trích BHXH dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương thực tế phải trả ( gồm lương chính , lương phụ và các khoản khác ) BHXH, BHYT , KPCĐ phải trích nộp hàng tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi có TK 334, 335 , 338.2 ,338.3 , 338.4)


Nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động , các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động , là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động.
Trung tâm trung tâm kế toán hà nội chuyên đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ thực tế
Đối với các doanh nghiệp tiền lương phải trả cho người lao động là một yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sáng tạo ra hay nói cách khác nó là yếu tố của chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm. Do vậy các doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu quả để tiết kiệm chi phí lao động trong đơn vị sản phẩm , công việc dịch vụ và lưu chuyển hàng hóa. Quản lý lao động tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh .
khóa học kế toán thực hành để lấy kinh nghiệm đi làm
Tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp đi vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động , tăng năng suất lao động , đồng thời nó là cơ sở giúp cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo lao động .Tổ chức công tác hạch toán lao động tiền lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương , đảm bảo việc trả lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc , đúng chế độ khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao , đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.
địa chỉ học kế toán tổng hợp uy tín chất luợng sẽ giúp bạn làm trọn vẹn công việc của nhân viên kế toán
Nhiệm vụ kế toán tiền lương gồm 4 nhiệm vụ cơ bản sau :
- Tổ chức ghi chép, phản ánh , tổng hợp số liệu về số lượng lao động , thời gian kết quả lao động,
tính lương và trích các khoản theo lương , phân bổ chi phí lao động theo đúng đối tượng sử dụng lao động.
- Hướng dẫn , kiểm tra các nhân viên hạch toán ở các bộ phận sản xuất – kinh doanh , các phòng ban thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về lao động , tiền lương đúng chế độ , đúng phương pháp.
- Theo dõi tình hình thanh toán tiền lương , tiền thưởng các khoản phụ cấp , trợ cấp cho người lao động.
- Lập báo cáo về lao động , tiền lương , các khoản trích theo lương , định kỳ tiến hành phân tích tình hình lao động , tình hình quản lý và chi tiêu quỹ lương , cung cấp các thông tin về lao động tiền lương cho bộ phận quản lý một cách kịp thời.
Có thể nói chi phí về lao động hay tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ là vấn đề được doanh nghiệp chú ý mà người lao động cũng đặc biệt quan tâm vì đây chính là quyền lợi của họ.
Do vậy việc tính đúng thù lao lao động và thanh toán đầy đủ, kịp thời cho người lao động là rất cần thiết,nó kích thích người lao động tận tụy với công việc, nâng cao chất lượng lao động. Mặt
khác việc tính đúng và chính xác chi phí lao động còn góp phần tính đúng và tính đủ chi phí và giá thành sản phẩm. Muốn được như vậy công việc này phải dựa trên cơ sở quản lý và theo dõi quá trình huy động và sử dụng lao động các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Việc huy động sử dụng lao động được coi là hợp lý khi mỗi loại lao động khác nhau cần có những biện pháp quản lý và sử dụng khác nhau. Vì vậy việc phân loại lao động là rất cần thiết đối với mọi doanh nghiệp , tùy theo từng loại hình doanh nghiệp khác nhau mà có cách phân loại lao động khác nhau.
Nói tóm lại tổ chức tốt công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ tiền lương , đảm bảo việc trả lương và trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc , đúng chế độ , kích thích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác. Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động tiền lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương , đảm bảo việc trả lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc , đúng chế độ , khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.