Đối tượng kế toán chi phí sản xuất xây lắp là phạm vi giới hạn chi phí sản xuất xây lắp cần được tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra giám sát.
Phương pháp hạch toán kế toán
1. Phương pháp kê khai thường xuyên: Kê khai thường xuyên là phương pháp kê khai và phản ánh tình hình hiện có tăng giảm hàng tồn kho, nói chung là vật liệu, nói riêng một cách thường xuyên, liên tục trên các tài khoản phản ánh từng loại. Hiện nay các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng phương pháp này vì có độ chính xác cao, cung cấp thông tin về hàng tồn kho kịp thời, chính xác. Theo phương pháp này, khóa học kế toán tại bắc ninh tại bất kỳ một thời điểm nào kế toán cũng có thể xác định lượng nhập, tồn xuất kho cho từng loại hàng.
2. Phương pháp kê khai định kỳ (ít sử dụng): Mọi biến động không theo dõi trên các tài khoản tồn kho mà giá trị hàng hoá, vật liệu mua về nhập kho được phản ánh trên một tài khoản riêng (TK 611) áp dụng đối với doanh nghiệp có nhiều chủng loại với quy cách, mẫu mã khác nhau. Do vậy, khóa học kế toán phản ánh theo phương pháp này độ chính xác không cao.
3. Tài khoản sử dụng: TK 152 (153), 155, 156
4. Kết cấu tài khoản:
151
- Phản ánh hàng đang đi đường
- Dư nợ phản ánh giá thực tế hàng hoá NVL hiện đang đi đường - Làm giảm NVL, hàng hoá152
- Phản ánh các nghiệp vụ phát sinh làm tăng NVL, hàng hoá
- Số dư phản ánh giá trị thực tế hàng tồn kho - Làm giảm NVL, hàng hoá

156
- Giá trị hàng hoá mua vào theo hoá đơn + Chi phí thu mua + CP gia công nếu có
- Giá trị hàng hoá đã bán bị người mua trả lại
- Hàng hoá kiểm kê thừa
- Số dư bên nợ: Giá trị mua vào hàng tồn kho
- Giá trị mua vào của các mặt chi phí - Giá trị hàng hoá xuất kho để bán để giao đại lý, giao cho đơn vị phụ thuộc, thuê ngoài gia công.
- CP thu mua phân bổ cho hàng hoá bán trong kỳ.
- Chiết khấu thương mại người mua được hưởng
- các khoản giảm giá hàng mua được hưởng.
- Giá trị hàng hoá khi nhận phần kiểm kê.
- Kết chuyển giá trị hàng hoá.

khóa học phần mềm kế toán Phản ánh trên tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của các loại hàng hoá bao gồm hàng hoá tại các quầy hàng, các khu thuộc doanh nghiệp quản lý.
- Hàng hoá bao gồm các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán (có thể buôn bán, bán lẻ) giá gốc mua vào bao gồm giá theo hàng hoá
*Ghi chú:
- Trường hợp mua về để bán nhưng vì lý do nào đó cần phải gia công cơ chế, tân trang để làm tăng thêm giá trị hoặc khả năng bán thì phải cộng thêm các chi phí đi kèm.
- Trường hợp hàng hoá nhập khẩu, ngoài các chi phí trên còn bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), chi phí bảo hiểm cho hàng hoá.
- Trường hợp hàng hoá mua về vừa để bán, vừa để sản xuất không phân biệt được rõ ràng giữa hai mục đích thì vẫn phải phản ánh vào tài khoản này.
- Những trường hợp sau đây không được phản ánh vào tài khoản này gồm nhận hàng gia công, nhận giữ hộ cho các doanh nghiệp khác.
+ Kế toán phải chi tiết theo từng kho hàng, từng loại hàng, từng nhóm hàng hoá.
+ Tài khoản này bao gồm 2 tài khoản cấp 2
TK 156: 1561 (giá trị hàng hoá)
1562 (chi phí thu mua hàng hoá)
1567 (hàng hoá bất động sản)