thiet bi mam non ha vu Hiệu trưởng chỉ huy xây dựng kế hoạch bình chọn giáo viên theo Chuẩn và có mặt trên thị trường Hội đồng đánh giá. Đó là quy trình thứ 1 để bình chọn giáo viên mầm non theo Chuẩn nghề nghiệp được nêu tại dự thảo Thông tư về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng bình chọn: từ 5 thành viên trở lên, gồm: Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng; các thành viên là chủ tịch công đoàn nhà trường và những người kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và có kinh nghiệm; nắm vững quy trình, nội dung, phương thức bình chọn.=> https://thietbimamnon.top/

Hội đồng bình chọn tập đoàn lấy ý kiến của các bên liên quan: tự đánh giá của giáo viên, ý kiến đánh giá của đồng nghiệp, ý kiến của hiệu trưởng.

Hội đồng bình chọn tổng hợp kết quả bình chọn của các bên liên quan, kiểm tra minh chứng để bình chọn mức đạt theo từng tiêu chí và mức đạt chung. Nếu có sự khác biệt giữa kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá của đồng nghiệp thì Hội đồng bình chọn căn cứ vào minh chứng để quyết định mức đạt theo từng tiêu chí và mức đạt chung.

Gửi kết quả đánh giá chung và bình chọn theo từng tiêu chí cho giáo viên mầm non. Hội đồng đánh giá bàn bạc với giáo viên về kết quả giải quyết sự khác lạ giữa kết quả tự đánh giá và kết quả bình chọn của đồng nghiệp (nếu có). Hội đồng bình chọn báo cáo kết quả đạt chuẩncho tổ chức quản lý cấp trên và công khai danh sách giáo viên đạt Chuẩn=> sieu thi do choi mam non => Thiết kế khu vui chơi trẻ em ngoài trời

Định kỳ hằng năm, giáo viên tự rà soát, bình chọn theo Chuẩn vào cuối mỗi năm học để tự xác định mức độ đạt được theo Chuẩn, từ đó thành lập kế hoạch rèn luyện và tăng phẩm chất, năng lực nghề nghiệp. Định kỳ 3 năm/lần cơ sở giáo dục mầm non công ty đánh giá giáo viên theo Chuẩn.

=> https://www.vaninice.org/2018/05/con...non-ha-vu.html