Máy bom hút bùn cho vuông tôm, ao h?

Máy bom hút bùn n?o vét dáy cho vuông tôm, ao h? nuôi cá

Trong chan nuôi th?y h?i s?n, vi?c chu?n n?o vét dáy ao trong nuôi tôm, nuôi cá tra cá basa… là khâu vô cùng quan tr?ng, vi?c c?i t?o t?t ao nuôi s? giúp lo?i b? ch?t th?i sinh h?c, vi kh?n, các m?m b?nh d? tránh lây nhi?m cho tôm, cá và lo?i b? các loài cá t?p d? tránh gây th?t thoát ? v? nuôi ti?p theo.

Xem >>> máy bom Ðài Loan

Sau dây là nh?ng luu ý khi s? lý ao nuôi tôm, cá:

- X? h?t nu?c v?i nh?ng ao tháo du?c ki?t nu?c thì ti?n hành n?o vét dua h?t ch?t l?ng d?ng h?u co ? dáy ra kh?i ao, ti?n hành bón vôi, cày l?t (n?u có di?u ki?n) phoi dáy 10 - 15 ngày cho phân hu? h?t ch?t h?u co, ch?t d?c và nh?ng sinh v?t gây b?nh cho tôm, cá.

- V?i ao không tháo ki?t du?c nu?c phoi dáy thì dùng phuong pháp c?i t?o u?t. Dùng máy bom hút bùn sau dó bón vôi. Sau khi c?i t?o ao dua nu?c vào d? gây màu.

- T?t c? các ao l?ng, ao x? lý, ao uong d?u c?i t?o dúng nhu ao nuôi. Ð?ng th?i luu ý v?i ao có d? phèn cao thì không phoi n?ng khi c?i t?o d? tránh xì phèn.
Xem >>> http://maybomnuochcm.vn/xem-chi-tiet...ebara-605.htmlSau m?i v? thu ho?ch, khâu n?o vét bùn dáy cung quan tr?ng không kém. Bùn dáy có l?n nhi?u vi khu?n sinh b?nh, n?u không du?c x? lý tri?t d? s? là m?m m?ng gây b?nh cho con gi?ng các v? sau. Vì v?y, c?n ph?i s? d?ng máy bom hút bùn d? hút và x? lý bùn dáy. Ð? gi?m thi?u chi phí, h? gia dình nên mua máy bom hút bùn vuông tôm, ao h? v?a có kh? nang hút nu?c ao h?, v?a có kh? nang n?o vét bùn dáy vì nh?ng uu di?m n?i b?t sau:

- Máy bom hút bùn du?c thi?t k? nh? g?n, d? dàng v?n chuy?n, l?p d?t v?n hành nhanh chóng mà không yêu c?u nhi?u v? k? thu?t, d? tháo l?p bom.

- Cánh h? ch?ng ngh?t bùn là m?t thi?t k? d?t phá giúp máy bom hút bùn có th? d? dàng hút du?c bùn d?c, bùn c?c, cát và s?i v?n là m?t tr? ng?i l?n d?i v?i các máy bom hút bùn th? h? cu.

- Máy bom hút bùn du?c gi?i nhi?t b?ng nu?c giúp tang th?i gian s? d?ng.

- Máy bom hút bùn du?c thi?t k? kh? nang ch?ng b?i,ch?ng nu?c IP68, giúp máy bom ho?t d?ng d? dàng trong môi tru?ng nu?c.

- Công su?t m?nh m?, c?t áp cao giúp l?c d?y di xa hon m?t cách nhanh chóng.

- Giá thành c?nh tranh, có nhi?u s? l?a ch?n cho nhu c?u s? d?ng.

- M?c d? tiêu th? nang lu?ng ti?t ki?m vì d?ng co du?c t?i uu hóa.

V?i các uu di?m trên giúp máy bom hút bùn vuông tôm, ao h? tr? thành là s? l?a ch?n hoàn h?o v?i vi?c hút bùn c?i t?o ao nuôi, v?i giá c? h?p lý và s? thu?n ti?n mà máy hút bùn dem l?i cho ngu?i s? d?ng.


Xem >>> giá máy bom Pentax 5 ng?a

CÔNG TY TNHH THU?N HI?P THÀNH

Ð?a ch?: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An L?c, Q. Bình Tân, Tp HCM

Ði?n tho?i: 0977 515 686 - 028 37 525 204

Email: maiphamtht@gmail.com