Vinhomes Giảng Võ - Bên cạnh những kết quả đạt được, thu hút, sử dụng và quản lý ĐTNN thời gian qua còn một số hạn chế, bất cập. Liên kết của khu vực ĐTNN với khu vực trong nước và hiệu ứng lan tỏa năng suất chưa cao. Thu hút và chuyển giao công nghệ từ khu vực ĐTNN chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.VINHOMES GIẢNG VÕ - CƠ HỘI ĐẦU TƯ CÓ MỘT KHÔNG HAI TRONG THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

ĐTNN từ các tập đoàn xuyên quốc gia (TNCs) và vào lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến còn hạn chế. Phát triển kết cấu hạ tầng và nông nghiệp là những lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên, có nhu cầu và tiềm năng lớn, nhưng kết quả thu hút ĐTNN còn chưa tương xứng.

Một số dự án ĐTNN chưa tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, nhập khẩu máy móc, thiết bị lạc hậu. Hiệu quả sử dụng đất của nhiều dự án ĐTNN chưa cao. Một số doanh nghiệp ĐTNN có hành vi chuyển giá, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Một số trường hợp thu hút ĐTNN chưa cân nhắc đầy đủ, toàn diện các yếu tố liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Chính sách, pháp luật về ĐTNN liên tục được hoàn thiện song song với tiến trình đổi mới và ngày càng tiệm cận thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống chính sách, pháp luật còn thiếu tính đồng bộ, ổn định, chất lượng thực thi pháp luật chưa nghiêm, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhà ĐTNN. Môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam chưa thực sự bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, nhiều yếu tố sản xuất chưa được thị trường hóa gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiệu quả quản lý nhà nước còn hạn chế, bất cập, nhất là việc phân công, phân cấp, phối hợp quản lý, tổ chức bộ máy, năng lực cán bộ cũng như việc thanh tra, kiểm tra, giám sát. Hoạt động xúc tiến đầu tư chưa được tổ chức chuyên nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển.

Bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước hiện nay đang có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng chứa đựng rủi ro, thách thức, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa thể chế, chính sách và điều chỉnh mục tiêu, định hướng thu hút, sử dụng ĐTNN để thích ứng với tình hình mới, góp phần thực hiện chiến lược phát triển đất nước.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng Bộ KH&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.

Chung cư Vinhomes Giảng Võ - Mục tiêu của Đề án là đánh giá kết quả thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về ĐTNN, đóng góp của khu vực ĐTNN đối với nền kinh tế, phân tích nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế, bất cập và rút ra các bài học kinh nghiệm; đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đặc biệt là xu hướng của các dòng vốn đầu tư quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng thu hút, sử dụng và quản lý ĐTNN đến năm 2030.

Những ý kiến thảo luận tại hội nghị sẽ được tiếp thu để hoàn thiện Đề án có vai trò đặc biệt quan trọng này.

Nguồn tham khảo bài viết: https://vinhomesgalleria.com/