Điều 54 BLLĐ 2013 cũng xác định những nghĩa vụ cụ thể đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động lúc mang hoạt động kinh doanh này:

“1. Tổ chức cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp phép hoạt động cho thuê lại cần lao.

2. Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.

3. Chính phủ quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại cần lao, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động”Do là hoạt động mới được luật pháp lao động quy định cụ thể, nên, việc xin cấp giấy phép hoạt động buôn bán ngành nghề này chịu giới hạn chặt chẽ, chỉ lúc giải quyết được các điều kiện, đơn vị cho thuê lại cần lao mới được cấp phép. Bên cạnh việc đáp ứng những điều kiện về ký quỹ, vốn pháp định cũng như điều kiện đối với người đứng đầu công ty, Quý người dùng lưu ý, việc thực hành cho thuê lại lao động và được cấp phép thực hành hoạt động cho thuê lại cần lao chỉ lúc hoạt động cung ứng, kinh doanh thuộc danh mục các công việc được phép thực hiện cho thuê lại lao động. Đối với công việc nhà sản xuất bảo vệ mà Quý người dùng đang thực hiện, tổ chức Luật Minh Gia xác định đây là một công tác được BLLĐ 2013 và Nghị định 55/2013/NĐ-CP cho phép thực hành hoạt động thuê lại lao động và được tiến hành xin cấp phép hoạt động cho thuê lại cần lao (Gửi hẳn nhiên đây Phụ lục V Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định 17 loại hình công việc được phếp hoạt động cho thuê lại lao động).

Các điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Để được Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại cần lao, Quý người mua cần lưu ý những điều kiện phải thực hiện như sau:

Thứ nhất, thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại:

Khoản một Điều 5 Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định mức ký quỹ để được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại cần lao là hai.000.000.000 đồng. Quý các bạn phải nộp tiền ký quỹ này tại ngân hàng thương mại nơi đơn vị cho thuê (tức doanh nghiệp các bạn hàng) mở trương mục đàm phán chính và được hưởng mức lãi suất từ tiền ký quỹ này theo thỏa thuận với nhà băng. Tiền ký quỹ này theo Điều 15 BLLĐ 2013 tiêu dùng để thoanh toán lương thuởng và bồi hoàn cho công nhân thuê lại trong trường hợp công ty cho thuê vi phạm hợp đồng có người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại do không bảo đảm lợi ích cho người lao động thuê lại.

Thứ hai, điều kiện về vốn pháp định”

Khoản hai Điều 5 và khoản một Điều 6 Nghị định 55/2013/NĐ-CP xác định doanh nghiệp cho thuê để được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải đảm bảo mức vốn pháp định là 2.000.000.000 đồng, song song mức vốn điều lệ ko tốt hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động.

Thứ ba, điều kiện về hội sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức cho thuê:

hội sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít ra trong khoảng 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc có của người đứng tên đăng ký buôn bán thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải với thủ tục hợp thức, giả dụ là nhà thuê thì phải có hiệp đồng thuê nhà mang thời hạn thuê trong khoảng 02 năm trở lên. Đối với trường hợp hội sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của đơn vị cho thuê là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh, hồ sơ hợp lệ để chứng minh là giấy chứng nhận quyền tiêu dùng đất, quyền có nhà ở của người đứng tên (hướng dẫn theo Điều 4 Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH).

Thứ tư, điều kiện về người đứng đầu công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện cho thuê:

Người đứng đầu đơn vị, chi nhánh, văn phòng đại diện cho thuê phải đáp ứng được những điều kiện theo Điều 8 Nghị định 55/2013/NĐ-CP:

“1. Mang năng lực hành vi dân sự phần lớn, lý lịch rõ ràng;

hai. Có kinh nghiệm khiến việc trong lĩnh vực cho thuê lại cần lao từ 03 năm trở lên;

3. Trong 03 năm liền kề trước lúc buộc phải cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu tổ chức đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc ko tái phạm hành vi mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị, giấy tờ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”.


Theo hướng dẫn của Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH, người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của đơn vị cho thuê theo Điều 8 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP là người chủ tổ chức đối với đơn vị tư nhân, chủ sở hữu tổ chức hoặc người đại diện theo giao cho của chủ nhân tổ chức đối với công ty bổn phận hữu hạn 1 thành viên, thành viên hoặc người đại diện theo giao cho của thành viên đối có tổ chức trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông hoặc người đại diện theo giao cho của cổ đông đối có doanh nghiệp cổ phần, thành viên hợp danh đối có công ty hợp danh. Trường hợp Quý người mua là tổ chức cổ phẩn, theo chỉ dẫn này, người đứng đầu đơn vị, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Giấy má, giấy má xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Về thủ tục bắt buộc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại cần lao được hướng dẫn theo quy định tại khoản một Điều 11 Nghị định 55/2013/NĐ-CP gồm:

a) Văn bản đề xuất cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại cần lao (Gửi kèm theo thư trả lời này đơn đề xuất cấp giấy phép cho thuê lại lao động);

b) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định;

c) Giấy chứng thực việc đã thực hành ký quỹ (gửi cố nhiên đây mẫu tại phụ lục 3 Nghị định 55/2013/NĐ-CP);

d) Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức theo quy định của Luật doanh nghiệp;

đ) Giấy chứng minh điều kiện của người đứng đầu công ty theo quy định của pháp luật;

e) Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm.

Cụ thể, đối với thủ tục chứng minh vốn pháp định, điều kiện địa điểm và người đứng đầu công ty lưu ý như sau:

1, giấy tờ chứng minh điều kiện về vốn pháp định bao gồm:

+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối mang đơn vị cổ phần hoặc của những thành viên sáng lập đối có doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn với từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty bổn phận hữu hạn một thành viên; bản đăng ký tài chính của chủ nhân doanh nghiệp đối có công ty cá nhân và đối sở hữu công ty bổn phận hữu hạn 1 thành viên mà chủ nhân là cá nhân;

+ Đối với số vốn được góp bằng tiền phải mang văn bản xác nhận của ngân hàng thương nghiệp được phép hoạt động tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp gửi vốn góp bằng tiền về mức vốn được gửi;

+ Đối mang số vốn góp bằng tài sản phải sở hữu chứng thư của đơn vị với chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp thủ tục tại cơ quan đăng ký buôn bán với thẩm quyền.

2, giấy tờ chứng minh điều kiện của người đứng đầu danh nghiệp:

+ hợp đồng về việc điều hành, quản lý hoạt động cho thuê lại lao động hoặc hợp đồng về việc điều hành, điều hành hoạt động sản xuất cần lao để chứng minh về việc có thương hiệu làm việc trong ngành cho thuê lại lao động.

+ Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu tổ chức cho thuê (nội dung sơ yếu lý lịch theo hướng dẫn tại Phụ lục hai Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH gửi tất nhiên Thư trả lời này)

3, giấy chứng minh địa điểm;

+ Giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất, quyền có nhà ở đối mang trường hợp là nhà thuộc quyền với của người đứng tên đăng ký kinh doanh;

+ hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn thuê từ hai năm trở lên

Về lớp lang, thủ tục buộc phải cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

+ công ty mang nghĩa vụ gửi trực tiếp, hồ hết 01 bộ thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đến Sở cần lao - Thương binh và thị trấn hội tỉnh, thị thành nơi công ty đặt trụ sở chính để yêu cầu thẩm định hồ sơ buộc phải cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại cần lao, song song gửi 01 giấy tờ trên về Bộ cần lao - Thương binh và phố hội (Vụ Pháp chế) để tiến hành buộc phải cấp, Giấy phép.

+ Trong trường hợp thủ tục gửi đề xuất đánh giá của đơn vị nộp không đa số những văn bản được quy định trong giấy má cấp Giấy phép, thì trong vòng 03 ngày làm cho việc bắt đầu từ ngày nhận giấy tờ bắt buộc thẩm định, Sở cần lao - Thương binh và phường hội có phận sự thông tin bằng văn bản cho công ty về việc đề xuất bổ sung những văn bản còn thiếu.

+ Sở cần lao - Thương binh và phố hội với bổn phận thẩm định tính chuẩn xác các nội dung của giấy má trong vòng 30 ngày khiến cho việc, tính từ lúc ngày nhận được đầy đủ giấy tờ hợp lệ và gửi kết quả của việc giám định thủ tục cộng 01 bản sao thủ tục buộc phải cấp Giấy phép của công ty về Bộ lao động - Thương binh và phường hội (Vụ Pháp chế).

+ Bộ trưởng lao động - Thương binh và phường hội căn cứ vào thủ tục buộc phải cấp của doanh nghiệp và kết quả thẩm định thủ tục của Sở cần lao - Thương binh và phường hội, cũng như các quy định khác với can dự để tiến hành việc cấp hoặc ko cấp Giấy phép theo thời hạn được quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP và mang văn bản trả lời gửi cho doanh nghiệp, song song gửi cho Sở lao động - Thương binh và phố hội nơi tiến hành đánh giá giấy tờ đề xuất cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép về quyết định đấy.

+ Trong thời hạn 10 ngày, bắt đầu từ ngày được cấp Giấy phép, đơn vị cho thuê phải có văn bản thông tin tất nhiên bản sao Giấy phép gửi Sở lao động - Thương binh và phường hội tỉnh giấc, đô thị nơi công ty đặt hội sở chính và niêm yết công khai bản sao Giấy phép tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

+ Trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày được cấp Giấy phép, tổ chức phải đăng nội dung Giấy phép trên một báo điện tử trong 05 ngày liên tục.