Phân biệt hành vi thương mại truyền thống và hành vi thương mại phi truyền thống
Hành vi thương mại là hành vi của thương nhân trong hoạt động thương mại, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ cho các bên tham gia quan hệ. Tuy nhiên, bản chất của hành vi thương mại là hành vi dân sự, hành vi thương mại chỉ là một loại riêng biệt của hành vi dân sự. Do đó Luật Thương mại ra đời tuân thủ nhiều nguyên tắc của Bộ Luật Dân sự theo như Điều 1 Luật Thương mại quy định, đồng thời còn chịu sự điều chỉnh của những quy định pháp luật khác có liên quan.
Luật Thương mại 2005 đưa ra khái niệm thương mại có bản chất gần giống như hành vi dân sự nhưng lại khác hành vi dân sự ở đặc điểm gắn với thương nhân và được thực hiện trong lĩnh vực thương mại.
Hành vi thương mại phi truyền thống và hành vi thương mại truyền thống

Phi truyền thống
Truyền thống
Khái niệm
Là những hành vi phát sinh ra hậu quả pháp lý phụ thuộc vào ý chí của đương sự có tinhs thương mại nhưng không hoàn toàn mang mục đích kiếm lời
Là những hành vi phát sinh ra hậu quả pháp lý phụ thuộc vào ý chí của đương sự có tính thương mại. Tính chất thương mại ở đây là việc thực hiện các hoạt động thường xuyên có tính nghề nghiệp có mục đích sinh lời
Chủ thể
Doanh nghiệp xã hội
Truyền thống
Đối tượng
Các hành vi thương mại

Các hành vi thương mại
- Mua vào
- Bán ra

Mục đích
- Mục đích khác ngoài kiếm lời
- Mục đích kiếm lời
Ví dụ
- Doanh nghiệp xã hội
- Doanh nghiệp truyền thống

>>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

View more random threads: