Ưu nhược điểm của các hình thức công ty
Doanh nghiệp cổ phần
Ưu thế
 • Chế độ bổn phận của doanh nghiệp cổ phần là bổn phận hữu hạn; các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ; các bổn phận tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi nguồn vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao;
 • Cơ cấu tài chính của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện khá nhiều người cùng góp nguồn vốn vào công ty;
 • Khả năng huy động nguồn vốn của doanh nghiệp cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần;
 • Việc chuyển nhượng nguồn vốn trong công ty cổ phần là khá dễ dàng; do vậy phạm vi đối tượng được tham dự doanh nghiệp cổ phần là vô cùng rộng; ngay cả những cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

>>> Tham khảo chi phí thành lập công ty CP: https://hoancauoffice.vn/chi-phi-thanh-lap-cong-ty-co-phan-2020-hoan-cau-office/

Nhược điểm
 • Việc kiểm soát và điều hành công ty cổ phần vô cùng phức tạp do số lượng những cổ đông có thể rất lớn; có rất nhiều người không hề quen biết nhau; thậm chí có thể có sự phân hóa thành những nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;
 • Việc ra đời và quản lý doanh nghiệp cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình doanh nghiệp khác do bị ràng buộc chặt chẽ bằng các quy định của luật pháp, đặc biệt về chế độ vốn, Kế toán.
 • Góp vốn trong vòng 90 ngày bắt đầu từ ngày cấp DKKD.
 • Chỉ các cổ đông sáng lập mới hiển thị thông tin trên hệ thống đăng ký công ty quốc gia (nếu có sự chuyển nhượng cổ đông thì cổ đông sáng lập vẫn còn tên trên đăng ký kinh doanh; không có bị mất đi dù chuyển nhượng hết vốn). Các cổ đông góp vốn chuyển nhượng cho nhau chẳng phải thực hiện giấy tờ thay đổi nội dung đăng ký công ty chỉ thực hiện ở nội bộ doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp cổ phần lúc chuyển nhượng cổ đông bị áp thuế thu nhập cá nhân theo chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% (dù doanh nghiệp không lãi) vẫn bị áp mức thuế thu nhập cá nhân này.Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn
Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Ưu điểm:
  • Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về những hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu
  • Chủ sở hữu doanh nghiệp có toàn quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Nhược điểm:
  • Công ty nghĩa vụ hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh;
  • Việc huy động vốn của doanh nghiệp bổn phận hữu hạn bị ngăn chặn do chỉ có một thành viên và không quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu
  • Thời giờ góp nguồn vốn của công ty bị rút ngắn xuống còn 90 ngày (Luật doanh nghiệp 2014).

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
 • Ưu điểm:
  • Do có nhân cách pháp nhân nên những thành viên doanh nghiệp chỉ trách nhiệm về những hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;
  • Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều; những thành viên thông thường là người quen biết, an toàn nhau; nên việc kiểm tra, điều hành công ty không quá phức tạp;
  • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư đơn giản quản lý được việc đổi thay những thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào doanh nghiệp.
 • Nhược điểm:
  • Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của luật pháp hơn là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh;
  • Việc huy động vốn của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn bị giảm thiểu do không quyền phát hành cổ phiếu.
  • Thời gian góp nguồn vốn của công ty TNHH bây giờ cũng như công ty cổ phần; doanh nghiệp TNHH 1 thành viên là 90 ngày bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty.

Truy cập trang chủ Hoàn Cầu để biết thêm nhiều thông tin chi tiết: https://doanhnghiephoancau.wixsite.com/monsite