Hướng dẫn làm Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng trong công việc kê khai, dich vu lam bao cao tai chinh o thanh xuan để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán có vai trò rất quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào,nó không những phản ánh vừa khái quát vừa chi tiết tình trạng tài sản và vốn của doanh nghiệp mà còn là văn bản thuyết phục cho một dự án vay vốn khi doanh nghiệp trình lên ngân hàng, đồng thời cũng là căn cứ đáng tin cậy để các đối tác xem xét khi muốn hợp tác với doanh nghiệp.
Bảng cân đối kế toán được chia thành 2 phần là cấu thành tài sản và nguồn hình thành nên tài sản. Số tổng cộng của 2 phần luôn bằng nhau.
Một bảng cân đối kế toán cần phải chỉ rõ tài sản cố định của doanh nghiệp, ta cần dich vu ra soat so sach ke toan tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.Nó dùng để đánh giá doanh nghiệp đang phát triển thế nào. Bạn có thể sử dụng bảng cân đối kế toán để đánh giá tình hình tài chính, nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp của bạn.
Bản cân đối kế toán còn rất hữu ích như là một bức tranh tổng thể, giúp cho nhà phân tích nghiên cứu đánh giá một cách khái quát tình hình và kết quả kinh doanh,khả năng cân bằng tài chính,trình độ sử dụng vốn và những triển vọng kinh tế tài chính doanh nghiệp trước khi sử dụng dich vu ke toan tron goi của các doanh nghiep