Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành

Phần 1: Nguyên lý kế toán + Kế Toán Tài Chính

Buổi 1, 2: Bản chất của kế toán + Kế toán vốn bằng tiền

Bản chất của kế toán

Quy trình hoạt động của một công ty (Từ lúc thành lập và các thủ tục ban đầu cho đến khi xác định kết quả kinh doanh)
Khái niệm kế toán; Chức năng của kế toán; Đối tượng sử dụng thông tin kế toán
Quy trình kế toán (Từ lúc phát sinh nghiệp vụ => Lập chứng từ => Ghi sổ => Khóa sổ => Lập bảng cân đối số phát sinh => Lập báo cáo tài chính và Lập quyết toán thuế TNDN).
Giới thiệu Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam dùng để theo dõi các đối tượng kế toán
Giới thiệu Chứng từ kế toán và Hệ thống sổ sách kế toán (Sổ NKC, Sổ cái, Sổ chi tiết, Sổ quỹ). Bản chất của sổ sách kế toán từ Tài khoản loại 1 đến Tài khoản loại 9
Giới thiệu về Nguyên tắc hạch toán kế toán kép

Kế toán vốn bằng tiền

Định nghĩa kế toán vốn bằng tiền (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng).
Tài khoản sử dụng vốn bằng tiền (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng).
Kết cấu tài khoản vốn bằng tiền và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tài khoản vốn bằng tiền
Làm bài tập về tài khoản vốn bằng tiền của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
Thực hành viết phiếu thu, phiếu chi tiền mặt và Viết UNC và Viết Sec; Viết giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà Nước.
Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên.

Buổi 3, 4: Kế toán tài sản cố định; Chi phí trả trước và CCDC; Tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán tài sản cố định; Khấu hao TSCĐ; CCDC; Chi phí trả trước

Khái niệm Tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định. Giới thiệu thông tư về khấu hao tài sản cố định
Khái niệm về CCDC; Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
Tài khoản để theo dõi tài sản cố định;Khấu hao tài sản cố định ; CCDC và Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.
Kết cấu của tài khoản và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể liên quan đến tài sản cố định, chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, công cụ dụng cụ (Ví dụ tăng do mua trả ngay, mua chịu, tăng do đầu tư góp vốn, tăng do tự sản xuất….)
Thực hành làm bài tâp
Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Khái niệm tiền lương và cách tính lương của một số trường hợp cụ thể
Các dạng hợp đồng lao động (Hợp đồng lao động trên 3 tháng và Hợp đồng lao động dưới 3 tháng). Xây dựng hệ thống thang bảng lương đóng BHXH; Xây dựng hệ thống thang bảng lương thu nhập; Xây dựng quy chế tiền lương và tiền thưởng.
Tài khoản để theo dõi sự biến động của tiền lương và các khoản trích theo lương
Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán
Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể
Thực hành làm bài tập
Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Buổi 5, 6: Kế toán hàng tồn kho + Kế toán bán hàng + Các khoản giảm trừ doanh thu + Doanh thu hoạt động tài chính + Chi phí tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + CP khác
CÁC CHI NHÁNH CHÍNH CỦA TRUNG TÂM NHƯ:

-trung tâm kế toán tại cầu giấy
-trung tâm kế toán tại long biên
-trung tâm kế toán tại hà đông


Kế toán hàng tồn kho

Khái niệm hàng tồn kho
Khái niệm về giá gốc hàng tồn kho; Giá trị thuần có thể thực hiện được.
Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp tăng và giảm hàng tồn kho
Thực hành làm bài tập
Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Kế toán bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu + Doanh thu hoạt động tài chính + Chi phí tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + Chi phí khác

Khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Khái niệm về doanh thu tiêu dùng nội bộ
Khái niệm về các khoản giảm trừ doanh thu
Khái niệm Doanh thu tài chính+Chi phí tài chính
Khái niệm về các khoản thu nhập khác+Chi phí khác
Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
Chứng từ kế toán sử dụng của một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến việc bán hàng và giảm trừ doanh thu; Cũng như chứng từ sử dụng của một số nghiệp vụ về thu nhập khác và chi phí khác+Doanh thu tài chính và chi phí tài chính
Thực hành làm bài tập
Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Buổi 7: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành

Khái niệm giá thành
Tập hợp chi phí để tính giá thành
Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương)
Các phương pháp tính giá thành (Theo đơn đặt hàng; Theo tỷ lệ; Theo Z kế hoạch)

Buổi 8, 9, 10: Kế toán các bút toán cuối kỳ + Bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh và Lập BCTC

Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ + Kết chuyển xác định KQKD

Thực hiện các bút toán cuối kỳ (Gồm bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn; Phân bổ chi phí trả trước dài hạn; Bút toán tiền lương và các khoản trích theo lương;Bút toán kết chuyển thuế VAT đầu vào và đầu ra; Các bút toán về điều chỉnh cuối kỳ gồm tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định nếu có. Cộng với các nghiệp vụ về đối chiếu công nợ, các bút toán lập dự phòng)
Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí và kết chuyển doanh thu để xác định kết quả kinh doanh

Lập báo cáo tài chính

Mục đích của Báo cáo tài chính
Ý nghĩa của từng báo cáo tài chính cũng như trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính
Cách lập báo cáo tài chính (Gồm bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chinh) trên bộ báo cáo tài chính thực tế của Công ty.
Giải bài tập lập báo cáo tài chinh và giải đáp các vướng mắc của học viên