giá nhà chung cư ở hà nội - Năm 2019 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống KBNN, bước vào giai đoạn cuối thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Do vậy, mục tiêu hệ thống KBNN đặt ra trong năm 2019 là: Tập trung nguồn lực hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường cải cách quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN); đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN.GIÁ NHÀ CHUNG CƯ Ở HÀ NỘI - HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THỜI ĐIỂM CUỐI NĂM CỰC KÌ SÔI ĐỘNG


Triển khai 100% thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên KBNN đặt mục tiêu làm tốt trong năm 2019 là tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và cơ cấu lại NSNN, nợ công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính chủ động, bền vững của NSNN.

Theo đó, KBNN tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; tổ chức tốt công tác điều hành ngân quỹ nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.

Thứ hai, KBNN tập trung nguồn lực để xây dựng đề án, chính sách thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu. Triển khai công tác này, KBNN tổng kết, đánh giá tình hình triển khai Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, xây dựng định hướng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Thứ ba, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên. Theo đó, KBNN tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ như: xây dựng, sửa đổi các chế độ kế toán có liên quan; hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước; tổ chức đào tạo, tập huấn về khung pháp lý, quy trình nghiệp vụ, vận hành hệ thống thông tin; triển khai thí điểm việc lập báo cáo tài chính nhà nước từ quý III/2019 đảm bảo đúng quy định.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; triển khai 100% các thủ tục hành chính KBNN trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia dịch vụ công mức độ 4. Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án thống nhất quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN; thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của từng đơn vị KBNN trong hệ thống.

giá nhà chung cư tại hà nội -Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước

Để đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý, nhiệm vụ thứ 5 được KBNN đặt ra là tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; chấp hành nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ, nhằm duy trì và giữ vững an ninh trật tự an toàn cơ quan, trật tự nội vụ của từng đơn vị KBNN trong toàn hệ thống.

Thứ sáu, trong công tác quản lý nội bộ, hệ thống KBNN tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và nêu cao tinh thần gương mẫu, nêu gương trong thực thi công vụ; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ bảy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ. KBNN sẽ tập trung nghiên cứu xây dựng Kiến trúc các hệ thống CNTT của KBNN theo hướng hình thành Kho bạc điện tử và Kho bạc số; xây dựng và triển khai hệ thống Tổng kế toán nhà nước; triển khai trên phạm vi toàn quốc Chương trình thông báo biến động số dư tài khoản, chương trình thông báo tiến trình xử lý hồ sơ cho các đơn vị sử dụng NSNN.

Thứ tám, thực hiện có hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế. Trong năm 2019, hệ thống KBNN tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch hợp tác với các đối tác song phương và đa phương như Kho bạc Quốc gia Lào, Bộ Tài chính và vật giá Cuba, Kho bạc Hungary, Kho bạc liên bang Nga; Mạng lưới chi tiêu công châu Á, Hiệp hội Kho bạc quốc tế...

Thứ chín, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống KBNN (1/4/1990 - 1/4/2020)…

Nguồn tham khảo bài viết: https://vinhomesgalleria.com/gia-nha...tam-10-km.html