Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn hóa chất
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ bán buôn được xây dựng nên theo điều khoản của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;
nơi bán vật chất – kỹ thuật phải phục vụ yêu cầu trong bán buôn hóa chất cụ thể: đòi hỏi đối với nhà xưởng, kho chứa; yêu cầu đối với công nghệ, trang bị, dụng cụ, bao bì; đòi hỏi đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất;

vị trí, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
Có cửa hàng hoặc vị trí kinh doanh, nơi bày bán luôn tự tin các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo lý lẽ của pháp luật;

>>>xem thêm: http://dichvucongonline.com.vn/xay-dung-ke-hoach-phong-ngua-ung-pho-su-co-hoa-chat

Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của cơ quan, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;
Người phụ trách về an ninh hóa chất của cơ sở bán buôn hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
Người đứng đầu đơn vị, địa chỉ tạo ra, bán buôn và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận phát hành, bán buôn, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, người trực tiếp giám sát phải được huấn luyện an toàn hóa chất;

Đối với hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng.
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường;
Hồ sơ về phòng cháy chữa và chữa cháy:


Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (http://dichvucongonline.com.vn/)

Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của tổ chức có thẩm quyền chứng minh cam kết các điều kiện an ninh về phòng cháy và chữa cháy đối với từng địa chỉ phát triển không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
Bản kê khai về từng vị trí kinh doanh;

Bản vẽ toàn thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải chắc chắn rằng các thông tin về địa điểm nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực tạo ra và kho hóa chất;
Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây cất nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa;
Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;

Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất;
Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong điểm bán buôn bán.
Bản giải trình nhu cầu buôn bán hóa chất hạn chế tạo ra, bán buôn (trong trường hợp bán buôn hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế phát triển, kinh doanh).
Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất của chúng tôi
Giải đáp, điều kiện, hồ sơ trước khi thực hiện thủ tục;
Giúp đỡ doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ có liên quan;
Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh hóa chất;
Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp phép tại tổ chức Nhà nước có thẩm quyền.

View more random threads: